Ceny za ubytovani:

 

 
1 osoba / noc
 2 osoby / noc
 3 osoby / noc
 4 osoby / noc
Prázdninový byt I
 44,00 €
 70,00 €
 81,00 €
 92,00 €
Prázdninový byt II
 58,00 €
 84,00 €
 95,00 €
 106,00 €
Prázdninový byt III
 70,00 €
 96,00 €
 107,00 €
 118,00 €
 

Konečný úklid od 25,- do 50,- €

11,00 € za kazdou dalsi osobu / noc
deti do 6 let maji u nas pobyt zdarma

 

Snidane je mozna za 11,00 € / osobu
Zvirata jsou mozna za 8,00 € / noc


+ lazensky priplatek:
1,90 € dospeli / noc
0,50 € deti / noc

 

Ceny za zapujceni elektro-kol:

 

 
  Ceny pro hosty domu:    
  Ceny pro vsechny ostatni
zajemce:

Cely den
22,00 €
25,00 €
Pül den
17,00 €
20,00 €