Pro Vasi lepsi predstavu Vam nabizime nekolik obrazku:

 

Rekreacni byt I
Suteren
33 m², 1 pokoj + kuchyne + koupelna
Rekreacni byt II
podkrovi
42 m², 2 pokoje + kuchyne + koupelna
Rekreacni byt III
poschodi
64 m², 2 pokoje + kuchyne + koupelna

buttons cz 03

 buttons cz 04  Wohnung 3 1

 

Venkovni zarizeni
buttons cz 05

 

 

Rekreacni byt I
Suteren
Rekreacni byt II
podkrovi
Rekreacni byt III
poschodi
 buttons cz 06  buttons cz 07  skizze 3 1